Economica je nezávislý výskumný ústav zameraný na hospodárstvo pôsobiaci v súčasnej podobe od roku 2005. Mottom spoločnosti je „relevantná ekonomika“. Našimi princípmi sú poznatky orientované na budúcnosť. Materská spoločnosť Economica Austria so sídlom vo Viedni patrí v súčasnosti k najvýznamnejším súkromným výskumným ústavom hospodárskym v Rakúsku.

Economica si výlučne zakladá na princípoch akademickej integrity a inovatívne orientovaných riešeniach. Inštitút je nezávislý ako vo voľbe svojho výskumného programu, tak aj pri výbere partnerov pre vedeckovýskumné a inovačné činnosti.

Ťažiskom výskumu spoločnosti je analýza a návrh hospodárskej reštrukturalizácie a súvisiacich hospodárskych javov a sociálnych procesov. Za týmto účelom spoločnosť využíva teoretické a empirické metódy na zistenie aktuálneho stavu problematiky.

Činnosť spoločnosti Economica je financovaná predovšetkým z národných, medzinárodných a nadnárodných výskumných a inovačných programov a schém. Inštitút nie je financovaný zo základných verejných zdrojov a taktiež jeho riadenie nie je ovplyvnený externými zainteresovanými stranami.
Inštitút disponuje excelentnou základňou ľudských zdrojov rešpektujúc princípy rodovej rovnosti a precízne definovanými pracovnými vzťahmi. Všetky funkcie orgánov spoločnosti sú vykonávané vlastnými členmi tímu.

Economica je súčasťou skupiny sociálno-ekonomických a vedeckých inštitúcií skupiny Cognion Research Group s miestnymi zastúpeniami v Rakúsku, Nemecku a na Slovensku. Výskumné združenie Cognion, ktoré v súčasnosti zamestnáva približne 40 expertov, má sídlo vo Viedni.

Join the Team!